Thursday, January 1, 2015

AL-BARBAHARI DAN KITABNYA SYARH AS-SUNNAH
AL-BARBAHARI DAN KITABNYA SYARH AS-SUNNAH

Kitab Syarh as-Sunnah menjadi bahan polemik antara sebahagian golongan asya’riah yang ekstrim dan golongan salafi. Golongan salafi menggunakan kitab ini dalam silibus pengajian mereka. Golongan ekstrim asya’irah pula tidak setakat melemahkan penisbatan kitab ini kepada al-Barbahari bahkan mempertikaikan kredibiliti beliau

InsyaAllah, dalam artikel ini, kami berminat untuk mengkaji kredibiti dan kesahihan penisbatan kitab Syarh as-Sunnah kepada al-Barbahari.

PENGENALAN RINGKAS KEPADA AL-BARBAHARI

Beliau adalah Abu Muhammad al-Hasan bin ‘Ali bin Khalf al-Barbahari. Nama unik al-barbahari dinisbahkan kepada ubat-ubatan yang datang dari India. Tidak disebutkan tentang tempat lahirnya namun diketahui beliau membesar di Baghdad dan mengambil ilmu dari kalangan ulama hanabilah antaranya al-Mawarzi dan as-Tustari.

Beliau seorang yang sangat kuat menentang ahli bid’ah pada zamannya.

Ibnu Abi Ya’la menuturkan dalam Tabaqat al-Hanabilah (2/18)

شيخ الطائفة فِي وقته ومتقدمها فِي الإنكار عَلَى أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان وَكَانَ لَهُ صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب وَكَانَ أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقين والثقات المؤمنين. صحب جماعة من أصحاب إمامنا أَحْمَد مِنْهُمُ المروذي وصحب سهل التستري

Terjemahan: Syeikh kepada kelompok (ulama) pada waktunya dan yang terkedapan dalam mengingkari ahli bid’ah,menentang mereka dengan lisan dan tangan. Beliau mempunyai reputasi di hadapan sultan dan kedudukan hadapan di kalangan ashab (hanabilah). Beliau ada salah seorang imam yang ‘arif, huffadz dalam usul, tsiqat dan dipercayai. Beliau bersahabat dengan jamaah sahabat imam kita (Ahmad bin Hanbal) antaranya ialah al-Marwazi dan bersahabat (juga) dengan Sahl al-Tustari”.

Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 328 H atau tahun 329 H

PUJIAN-PUJIAN ULAMA KEPADA AL-BARBAHARI

Para ulama telah memberikan pujian yang menggunung kepada beliau. Beliau ada seorang yang tetap dalam sunnah, memiliki pengaruh dan kehormatan disisi masyarakat.

Abu Abdullah al-Faqih berkata

: إِذَا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بْن بشار وأبا مُحَمَّد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة.

Terjemahan: “Bila engkau melihat seorang penduduk Baghdad mencintai Abul Hasan bin Basyar dan Abu Muhammad Al-Barbahari, ketahuilah dia adalah Sohib as-Sunnah[1]

Ibnul Jauzi juga menungkapkan pujian kepada peribadi beliau dan ketegasan melawan bid’ah

جمع العلم، والزهد،وكان شديدا على أهل البدع

Terjemahan: Beliau memiliki ilmu yang banyak, zuhud…keras terhadap ahlul bid’ah[2]

Az-Zahabi berkata

شَيْخُ الحَنَابِلَة، القُدْوَة، الإِمَامُ، أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ خَلَفٍ البَرْبهَارِيُّ ، الفَقِيْه. كَانَ قوَّالاً بِالْحَقِّ، دَاعِيَةً إِلَى الأَثر، لاَ يَخَافُ فِي الله لومَةَ لاَئِم.

Terjemahan: Syaikh al-Hanabilah,contoh teladan, al-Imam, Abu Muhammad al-Hasan bin ‘Aliy bin Khalf al-Barbahari, al-faqih, seorang yang berkata dengan perkara yang al-Haq (benar), menyeru kepada atsar, tidak gentar kepada celaan orang dalam membela agama Allah[3]

Ibnu Kathir berkata,

الْعَالَمُ الزَّاهِدُ الْفَقِيهُ الْحَنْبَلِيُّ الْوَاعِظُ، وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْمَعَاصِي, وَكَانَ كَبِيرَ الْقَدْرِ عِنْدَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ

Terjemahan: Beliau adalah seorang yang alim lagi zuhud, ahli fiqih madzhab hanbali, pemberi nasihat…Beliau keras terhadap ahlul bid’ah dan ahli maksiat, memiliki kedudukan yang besar, dia dimuliakan oleh orang-orang khusus (ilmuwan) dan awam[4]

BIDASAN KEPADA KRITIKAN TERHADAP AL-BARBAHARI

Tidak salah bagi seseorang yang ingin mengkritik ulama dengan syarat kritikannya benar dan konteksnya betul. Dalam bahagian ini, akan didedahkan kesalahan fatal yang tidak patut dilakukan oleh mereka yang mengaku diri sebagai ‘penyelidik’

Bidasan ‘penyelidik’ ini dapat disimpulkan dalam dua bahagian

a)      Kesalahan fatal Ibnu Abdillah al-Katibi dalam mengkritik peribadi al-Barbahari
b)      Nukilan Ibnu Mutahhar al-Maqdisi

A.    Kesalahan fatal Ibnu Abdillah al-Katibi

Ibnu Abdillah al-Katibi  ingin menjatuhkan kredibiliti al-Barbahari dengan menaqalkan dari as-Sam’ani iaitu Al-Ansab (Rujuk printscreen)Dalam keghairahan menjarah al-Barbahari, dia melakukan kesilapan fatal kerana telah merujuk orang yang salah!!!

Individu yang dikritik al-Katibi bernama Abu Bahr Muhammad bin al-Hasan bin Kauthar bin Ali al-Barbahari sedangkan pengarang Syarh as-Sunnah bernama Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari!!

As-Sam’ani menaqalkan dari Muhammad bin al-Fawaris bahawa tarikh wafat Abu Bahr Muhammad bin al-Hasan bin Kauthar bin Ali al-Barbahari adalah pada tahun 319H

ومات في ذي القعدة سنة تسع عشرة وثلاثمائة

Terjemahan: Beliau wafat pada Dzulqaedah tahun 319H[5]

Sedangkan al-Barbahari pengarang Syarh as-Sunnah wafat pada tahun 329H

فتوفي فِي الاستتار فِي رجب سنة تسع وعشرين وثلاثمائة.

Terjemahan: Beliau wafat dalam keadaan tersembunyi pada Rajab 329H[6]

Ini bukan kali pertama al-Katibi melakukan kesilapan fatal seperti ini.  Seharusnya sebagai seorang ‘penyelidik’, dia perlu merujuk kepada sumber asal. Jelas bagi kami al-katibi hanya sekadar ‘copy and paste’. Iya, kesilapan memang berlaku tapi kesilapan yang berulang-ulang menjatuhkan kredibiliti sendiri dan memalukan!!  Apatah lagi individu yang ingin dijarah dalam seorang ulama yang besar!!

B.     Nukilan Al-Mutahhar bin Tahir al-Maqdisi

Al-Katibi menukilkan penyataan al-Maqdisi dari kitab Al-Bad’u wa at-Tarikh : 5/150 menghentam al-Barbahari


Dua perkara yang perlu dinilai dari nukilan di atas

1)      Validiti penisbatan kitab al-Bad’u wa al-Tarikh
2)      Kritikan penulis kitab al-Bad’u wa at-Tarikh

Berkenaaan dengan perkara (1), para sarjana berbeza pendapat tentang penulis sebenar kitab al-Bad’u wa al-Tarikh. Al-Katibi khusyuk mempertikaikan kitab Syarh as-Sunnah padahal kitab Bad’u at-Tarikh yang dinaqalkannya sendiri berlaku pertikaian dalam penisbatannya.  Walaupun banyak yang menisbatkan kitab ini kepada Mutahhar bin Tahir al-Maqdisi, ada pandangan yang beranggapan ia dinisbatkan kepada Abu Zaid Ahmad bin Sahl al-Balkhi

وينسب إليه كتاب (البدء والتاريخ - ط) وأكثر أهل التحقيق على أنه لمطهر بن طاهر المقدسي

Terjemahan: Dinisbahkan kepadanya (Abu Zaid Ahmad bin Sahl al-Bukhi’) kitab al-Bad’u wa at-Tarikh, manakala banyak dari ahli tahqiq menisbahkannya kepada Mutahhar bin Tahir al-Maqdisi[7]

Disinilah terletaknya sikap tidak adil al-Katibi dalam mengkritik, apabila sesuatu kitab ingin dikritiknya, dia akan menjadikan nukilan sebahagian pengkaji dengan tanpa mengambil kira tarjih yang tepat ke atas perbezaan pandangan pentahqiq, sebaliknya jika sesuatu buku itu dijadikan sandarannya, dia akan mendiamkan perbezaan pendapat ini lalu memberikan gambaran seolah-olah rujukannya tepat!!

Dari sudut kritikan penulis kitab ini (2), kritikannya terhadap Barbahari tidak perlu diberikan perhatian serius apatah lagi dia sendiri telah menggelarkan golongan ahlu hadith dengan gelaran yang buruk (al-hasyawiyah)

ويلقبون بالحشوية
Terjemahan: Mereka (Ashab al-hadith) digelarkan dengan al-hasyawiyah[8]….[9]

Sedangkan ini adalah istilah yang dipelopori dan digunapakai oleh ahli bid’ah untuk menghina ahli sunnah. Kata al-Alusi:

وخصوم السلفيين يرمونهم بهذا الاسم ؛ تنفيرا للناس عن اتباعهم والأخذ بأقوالهم

Terjemahan: Dan pembenci salafiyyah melemparkan mereka dengan nama ini (al-Hasyawiyah) untuk menjauhkan manusia dari mengikuti mereka ataupun mengambil perkataan mereka[10].

Jadi tidak hairanlah jika ia mengandungi kritikan kepada al-barbahariyah ataupun al-barbahari sendiri.

PENISBATAN ULAMA TERHADAP KITAB SYARHUS SUNNAH

Kitab Syarah as-Sunnah dinisbahkan ramai ulama kepada al-Barbahari

Ibnu Abi Ya’la menyebutkan
وصنف البربهاري مصنفات منها: شرح كتاب السنة

Terjemahan: Al-Barbahari telah mengarang banyak kitab antaranya Syarh Kitab as-Sunnah[11]

Az-Zahabi juga menaqal perkataan di atas di Tarikh al-Islam 24/258, as-Safadi juga menisbahkannya kepada al-Barbahari dalam al-Wafi Bi al-Wafayat 12/91. Manakala banyak ulama lain yang memberikan referensi dari kitab ini dan disandarkan kepada al-Barbahari seperti Ibnu Muflih dalam Kitab al-Furu’ (3/269), al-Adab al-Syari’yyah (1/203, 3/277, 3/577) dan selainnya

Sebahagian pentaksub asyairah menganggap kitab ini ditulis oleh Ahmad bin Muhammad bin Ghalib mashyur dengan panggilan Ghulam Khalil..Mereka berhujahkan dengan manuskrip kini yang tertulis nama Ghulam (rujuk gambar 1) tetapi sebetulnya manuskrip ini tidak eksplisit menisbahkan kitab tersebut kepada Ghulam Khalil kerana bunyi ungkapan dari rawi adalah seperti berikut, ‘Ghulam Khalil mengatakan: Riwayatkanlah buku ini dariku, dari awalnya sampai akhirnya” (rujuk gambar 2).  

Di samping itu, keberadaan manuskrip ini hanya setelah abad ke-6 sedangkan sebelum itu Ibnu Abi Ya'la (526H) sudah menisbahkan kitab ini kepada al-Barbahari. Bahkan ramai ulama kemudiannya juga melakukan hal yang sama (tidak kurang dari 10 ulama)
Gambar 1: Manuskrip Syarh as-Sunnah[12]


Gambar 2: Scan berkaitan riwayat kitab[13]

Berdasarkan indikasi-indikasi ini, menisbahkan manuskrip ini kepada Ghulam Khalil tidak tepat ataupun kesalahan. Atas dasar itulah, penulis berpendapat pentahqiq menggunakan manuskrip ini sebagai salah satu dari kitab karya al-barbahari apatah lagi bila dibandingkan dengan nukilan dari Ibnu Abi Ya’la.

Jadi tidak patut hanya dengan satu manuskrip yang tertulis nama Ghulam lantas ditolak tepi penisbatan para ulama.

Jikapun kita ingin menerima manuskrip ini milik 100% Ghulam dan bukannya milik al-Barbahari, itu bermaksud kedua-duanya ada menulis kitab yang sama judulnya dan bukan bermakna al-Barbahari tidak menulis kitab tersebut[14]

Ini tidak mustahil kerana menjadi kebiasaan para ulama menulis kitab dalam judul yang sama contohnya al-Khallal juga ada menulis kitab as-Sunnah sama seperti imam Ahmad bin Hanbal.Ini ditambah lagi dengan pernyataan Ismail bin Muhammad al-Fadl at-Taimi al-Isbahani Qawwam as-Sunnah bahawa Ghulam ada menulis dalam bab aqidah walaupun tidak disebutkan secara eksplisit nama kitab tersebut sebagai Syarh as-Sunnah[15]

KESIMPULAN

Al-Barbahari termasuk dari kalangan ulama hanabilah yang masyhur. Sila abaikan pentaksub asyairah yang ingin menjatuhkan kredibiliti beliau. Kesilapan fatal yang dilakukan ‘penyelidik’ itulah yang harus dipertikaikan kredibilitnya. Kitab Syarh as-Sunnah selamat disandarkan kepada beliau.

BACAAN LANJUT

PENGHARGAAN
Sekalung penghargaaan kepada ustaz Salman Ali, ustaz Rozaimi,Ustaz Babanya Sofia dan Jaser Leonherat yang menyemak dan memberikan input yang bernas

CATATAN

Ada sebuah kitab yang berjudul 
 Fath al-Bari bi takdzib nisbati kitab Syarh as-Sunnah lil Barbahari tulisan syaikh  Laits Makkah ditulis untuk mempertikaikan penisbatan kitab Syarh as-Sunnah kepada al-Barbahari. Penulis tidak mempunyai kitab ini. Sekiranya ada hujah dari kitab ini yang valid dan membetulkan hujah penulis di atas maka kritikan ilmiah amat dialu-alukan.


[1] Tabaqat al-Hanabilah, 2/58
[2] Al-Muntazam fi at-Tarikh al-Muluk wa Umam, 14/14
[3] Siyar al-‘Alam an-Nubala, 15/90
[4] Al-Bidayah wa Nihayah, 15/137
[5] Al-Ansab, 2/314
[6] Tabaqat al-Hanabilah  2/44
[7] Al-‘Ilam ar-Zirikli 1/134
[8] Kelompok yang berpegang dengan zahir nas semata-mata
[9] Al-Bad’u wa at-Tarikh, 5/148
[10] مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية
[11] Tabaqat al-Hanabilah, 2/18
[12] http://www.alukah.net/manu/files/manuscript_247/13.pdf
[13] Ibid
[14] Kami tidak memilih pandangan ini kerana bukti-bukti sebelumnya menolak pandangan ini.
[15] Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah wa Syarh ‘Aqida Ahl Sunnah, 2/510

2 comments:

Anonymous said...

Salam 'alayk. Alhamdulillah, jumpa jgk blog saudara yg sy dah lama cari. MaShaa Allah, Allah kurniakan saudara dgn kurniaan yg baik iaitu mampu berhujah dgn baik, Alhamdulillah!
Cuma ada sedikit pertanyaan atau penjelesan yg sy perlu tahu. Mungkin pertanyaan ini tidak ada kena mengena apa yg saudara ceritakan dalam blog saudara, tp ia sedikit sebanyak berkaitan dgn syiah jgk.

Seperti yg kita tahu, revolusi di Syria ada kaitan dgn syiah seperti mana mereka mengatakan darah sunni halal utk dibunuh. Tp dlm byk2 perbahasan mengenai kebangkitan Syria ni, ada segolongan yg dipanggil sebagai ISIS yg segelintir mengatakan mereka ini adalah ejen2 CIA dan ada yg mengatakan mereka ini mujahideen.
Apa komen saudara mengenai ISIS ni, krn mereka ini byk dr klgn muslim sunni menyebabkan ramai yg agak kurg yakin dgn perjuangan ISIS ini.
Mohon pencerahan agar sy mampu menjelaskan kpd mereka yg ISIS ini sebenarnya berada dlm 'track'yg betul.jika berkesempatan saudara boleh menjawab melalui emel sy, sitibalqisamsudin@gmail.com
JazakAllah khoirun Jaza'

Admin said...

Wa'alaikumsalam, maafkan saya, saya tidak mengkaji secara mendalam tentang ISIS.