Thursday, April 21, 2011

Al-Mahdi Tidak Lebih Mulia Dari Isa as


Syiah imamiyah menyakini kedudukan imam-imam mereka lebih mulia keseluruhan para nabi kecuali nabi Muhammad s.a.w (walaupun terdapat riwayat kalau diteliti dengan necara adil, Ali r.a lebih diutamakan dari nabi sendiri)

Pemyimpangan aqidah ini diketahui dengan merujuk kepada kitab-kitab mereka serta penghujahan mereka terhadap kitab-kitab sunni serta pandangan ulama mereka.

Thursday, April 14, 2011

Kesesatan Kitab Al-Kafi Oleh Al-Kulaini

 


Al-Kafi fi ‘Ilm al-Hadith  yang dikarang oleh Abu Ja’far al-Kulaini (329H) merupakan salah satu kitab utama pegangan syiah.   Ia terbahagi kepada tiga, iaitu Usul al-Kafi, Furu’ al-Kafi dan juga Rawdat al-Kafi.

Kitab ini merupakan salah satu kitab utama mazhab syiah disamping tiga kitab yang lainnya iaitu Man La Yahduruh al-Faqih oleh Ibn Babawayh al-Saduq al-Qummi (381H), Tahzhib al-Ahkam fi Sharh al-Muqni’a oleh Abu Ja’far al-Tusi (460H) dan juga  Al-Istibsar fi ma Ikhtilaf min al-Akhbar oleh Abu Ja’far al-Tusi (460H)